Algemene Voorwaarden

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   25-01-2018

 

 

Bedrijfsgegevens

By Justine    Schilder, tekenaar en illustratorhttp://www.byjustine.nl

Contact: info@byjustine.nl

KvK: 70737363

BTW-nummer: NL 102218365B01

 

 

Definities

-       Opdrachtnemer: By Justine, ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer: 70737363.

-       Opdrachtgever: de natuurlijke-of rechtspersoon die aan opdrachtnemer een opdracht verstrekt; althans een overeenkomst aangaat, althans een prijsopgave of offerte accepteert.

-       Werk: het totaal van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden en levering van materialen.

 

 

Toepasselijkheid

-      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg van of in verband daarmee tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

-      Voordat de overeenkomst wordt afgesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien de overeenkomst op afstand wordt gesloten, moeten de algemene voorwaarden langs elektronische weg verzonden worden naar opdrachtgever en elektronisch worden goedgekeurd alvorens de overeenkomst gesloten kan worden. De opdrachtnemer zal de ontvangst van de elektronische goedkeuring eerst bevestigen, zolang dit niet gebeurd is, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

 

-      De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden worden betrokken.

-      De toepasselijkheid van eventuele door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt afgewezen en kunnen slechts schriftelijk en met instemming van alle partijen als in overleg overeengekomen worden vastgelegd.

 

 

Het aanbod

-       Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

-       Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

-       Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden de ondernemer niet.

-       Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

-       Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

-       van de overeenkomst;

-       De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

-       De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten ven het gebruik van de techniek voor communicatie op Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en de verplichtingen zijn, die de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Hierbij gaat het over:

·         De prijs inclusief belastingen;

·         Exclusief verzendkosten en kilometervergoeding (0,19 per km vanuit Joure).

·         De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

·         Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

·         De wijze van betaling, aflevering en uitvoering afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

·         Of de overeenkomst na de totstandkoming  wordt gearchiveerd en zo ja op welke wijze deze voor de opdrachtgever te raadplegen is;

·         De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

·         De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de opdrachtgever deze codes langs elektronische weg kan raadplegen;

·         De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

 

Overeenkomst

-       De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door de opdrachtgever een voor akkoord ondertekende of anderszins voor akkoord bevestigde aanbieding of offerte door opdrachtnemer retour is ontvangen. Hieronder worden mede elektronisch gesloten overeenkomsten begrepen.

-       De opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent het bereiken van het beoogde resultaat.

-       De opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

-       De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

-       Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

-       Het betrekken van een derde wordt gemeld aan de opdrachtgever.

-       Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

 

 

Oplevering

Wanneer partijen een datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk op deze datum geleverd. Wanneer er een vermoedelijke datum van oplevering is overeengekomen, wordt het werk omstreeks die datum opgeleverd.

Het werk wordt als goedgekeurd beschouwd als:

-       De opdrachtgever die aan de opdrachtnemer meedeelt, zowel mondeling als schriftelijk.

-       Als de opdrachtgever niet binnen 10 dagen na dagtekening van een door de opdrachtnemer verzonden brief, schriftelijke bezwaren kenbaar heeft gemaakt

-       De opdrachtgever het werk weer in gebruik neemt, met in dien verstande, dat door de in gebruik neming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

Levering van de website-producten zal met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen  na betaling uitgevoerd worden en verstuurd of geleverd worden naar het door u opgegeven adres. Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden, krijgt de opdrachtgever hierover binnen 5 werkdagen via een e-mail een berichtgeving. By Justine is niet verantwoordelijk voor vertragingen die veroorzaakt worden door post- en pakketbezorgers. Ook is By Justine niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

Verzendkosten

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. Verzendkosten bedragen voor iedere bestelling binnen Nederland €4,95 bij reguliere pakketten en €2, 95 bij pakketten .  De opdrachtgever heeft het recht om zonder reden 14 dagen na de dag waarop de webshop-artikelen ontvangen zijn, af te zien van een of meerdere artikelen. Binnen deze periode dit graag kenbaar maken aan de opdrachtnemer en de artikelen retourneren in de originele verpakking, daarbij ingesloten een kopie van de factuur naar:

By Justine

Steiger 10

8502 CD Joure.

Een retourzending moet altijd gefrankeerd zijn.

By Justine zal het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van het retour terugstorten, mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. Wanneer de gehele bestelling geretourneerd is, betaalt By Justine het aankoopbedrag van de gehele bestelling terug, inclusief de verzendkosten. Wanneer de artikelen niet binnen de genoemde termijn ontvangen zijn, betaalt By Justine het aankoopbedrag terug op het moment dat de artikelen door By Justine ontvangen zijn.

 

 

 

Overmacht

Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk door een oorzaak die de opdrachtnemer niet kan worden toegerekend en evenmin in zijn risicosfeer ligt, is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te beëindigen en de gemaakte kosten in rekening te brengen aan de opdrachtgever. Wordt de uitvoering van een werk onmogelijk door een oorzaak die de opdrachtgever niet kan worden toegerekend en evenmin in zijn risicosfeer ligt, dan is deze gerechtigd het werk te doen beëindigen tegen een vergoeding van de door de opdrachtnemer gemaakte kosten.  

 

 

 

 

 

 

Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 

Opzegging

-       De consument kan een overeenkomst die voor een onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, ten allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

-       De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afnemen van producten of diensten te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste een maand.

 

Verlenging

-       Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

-       In afwijking van het vorige geschrevene mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een periode van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand.

-       Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag- nieuws- weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

Als  een overeenkomst de duur van meer dan een jaar bereikt heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid zich tegen opzegging voor het einde van de overeengekomen duur verzet.

 

 

 

 

Betaling

-       Partijen komen gezamenlijk een vergoeding voor de te leveren producten en diensten overeen.

-       Indien er geen vergoeding is overeengekomen, brengt de opdrachtnemer haar gebruikelijk vergoeding in rekening.

-       Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld (waardoor meerwerk ontstaat), is de opdrachtnemer gerechtigd de prijs hierop aan te passen.

-       De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden, de gemaakte kosten en de gemaakte uren op basis van nacalculatie met inachtneming van de gebruikelijk door de opdrachtnemer gehanteerde prijzen.

-       Opdrachtnemer zal voor het verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen naar de opdrachtgever. Het kan gebeuren dat bij een grote opdracht een vooruitbetaling van 50% gevraagd wordt, maar dit wordt tijdig kenbaar gemaakt.

-       De factuur dient 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden, ongeacht de datum waarop de factuur is verstuurd.

-       Indien betaling binnen de gestelde termijn uitblijft, brengt de opdrachtnemer wettelijke rente en incassokosten in rekening.

 

Klantenservice

 

Ik stel het erg op prijs wanneer u vragen, opmerkingen, problemen en/of klachten persoonlijk kenbaar maakt via e-mail. Op deze wijze stelt u mij in de gelegenheid om mijn diensten en producten te verbeteren en klachten en/of problemen op te lossen. Ingediende klachten worden binnen 14 dagen in behandeling genomen, waarbij ik me volledig zal inzetten de best mogelijke oplossing met u te bereiken.

U kunt mij bereiken op: info@byjustine.nl

 

 

Aansprakelijkheid

-       Opdrachtnemer kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

-       De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat opdrachtnemer voor de opdracht heeft ontvangen.

-       Bij opdrachten met een looptijd langer dan zes maanden, geldt de beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal het bedrag van het honorarium dat opdrachtnemer in de laatste zes maanden van opdrachtgever voor zijn werkzaamheden in de betreffende overeenkomst heeft ontvangen.

-       Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden van door opdrachtgever op advies van opdrachtnemer ingeschakelde derden.

-       Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden ontstaan door gebrekkige informatievoorziening door opdrachtgever.

-       Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer.

-       Opdrachtnemer heeft ten allen tijde recht , indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken.

-       Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen en stelt opdrachtnemer schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk en onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

-       De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

 

 

Eigendom van tekeningen, ontwerpen en dergelijke

De door of vanwege de opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, begrotingen en calculaties waarvan de opdrachtnemer zich het eigendom wenst voor te behouden, blijven zijn eigendom.

Alle rechten met betrekking tot dit eigendom worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

 

 

Klachten en geschillen

Mocht de klacht niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt met uitsluiting van het recht van andere staten, beheerst door het Nederlands recht.

Elk geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, dat mocht ontstaan naar aanleiding van of samenhang met de uitvoering van een overeenkomst tussen partijen wordt naar keuze van de opdrachtnemer voorgelegd aan een volgens de wet bevoegde rechter.

Bindend adviseurs bepalen in hun beslissing wie van de partijen, of voor welk deel ieder van de partijen de kosten van het bindend advies zal hebben te gedragen. Onder kosten van het bindend advies wordt mede verstaan het honorarium en de voorschotten van bindend adviseurs, alsmede indien partijen hierom verzoeken, de kosten voor partijen en/of hun raadslieden indien deze redelijk en noodzakelijk zijn te achten.